สถาบันวิจัยและพัฒนาฯร่วมกับนายอำเภอขามทะเลสอเพื่อพัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบ

ทางทีมงานสถาบันวิจัยฯได้เจรจากับว่าที่ ร.ต.สมบัติ จันทร์เจษฎากร นายอำเภอขามทะเลสอและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ มาระยะหนึ่งแล้วซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี   เพื่อที่จะกำหนดเอาอำเภอขามทะเลสอเป็นพื้นที่ที่ทางสถาบันวิจัยฯและคณาจารย์จะเข้าไปทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ปัญหาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ โดยอำเภอนี้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5 ตำบล 46 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 203 ตารางกิโลเมตร ประชากร 28,462 คน (พ.ศ. 2551) ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเพียง 20 กิโลเมตรเท่านั้น แต่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพของปัญหาสูงมาก ลักษณะการดำเนินการจะเป็นการวิจัยเชิงบูรณาการอยู่บนฐานของโจทย์จริงที่มาจากความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของทุกหน่วยงานในท้องถิ่น และผลการวิจัยที่ได้จากการทำวิจัยของคณาจารย์ร่วมกับชาวบ้านสามารถนำมาใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาได้จริงแบบยั่งยืน นี้คือยุทธศาสตร์การวิจัยท้องถิ่นเชิงบูรณาการปี 2553 ที่จะพัฒนาขึ้นมา เพื่อสร้างต้นแบบการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นบนฐานของกรอบแนวคิด   นวมินทร์ (ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ก็คอยติดตามกันต่อไปในฉบับหน้า


วันที่ 21 กรกฎาคม 2552   โดย
อ่าน 866 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.