คลังความรู้สำหรับกิจการเพื่อสังคม

https://www.britishcouncil.or.th/programmes/society/social-enterprise/knowledgebase

รูปแบบธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม

รูปแบบธุรกิจของกิจการเพื่อสังคมมีความหลากหลายในแต่ละรายธุรกิจ ได้แก่ บริการสาธารณสุข พลังงานทดแทน ขนส่งมวลชน ค้าปลีก และที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายทางสังคมดังนี้

  • 37% พัฒนาชุมชน 
  • 31% ทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ดีขึ้น 
  • 27% สร้างโอกาสการจ้างงาน 
  • 25% ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
  • 18% รักษาสิ่งแวดล้อม หรือการค้าที่เป็นธรรม (Fairtrade)

สภาวะที่เอื้อต่อการเกิดขึ้นและมีอยู่ของกิจการเพื่อสังคม 

ภาพรวมการพัฒนากิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษนับว่ามีโครงสร้างการ ดำเนินงานที่มีความชัดเจน และเรียกได้ว่าเชื่อมโยง ประสานการทำงานร่วมกันเป็นระบบ Ecosystem โดยการสนับสนุนตั้งแต่ระดับนโยบายทางด้านธุรกิจ การเงิน การพัฒนาบุคลากร ความรับรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ล้วนมีความจำเป็นในการริเริ่ม ขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมในรายกิจการ และภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมในระดับมหภาคของประเทศ

 

เหตุการณ์สำคัญด้านกิจการเพื่อสังคมในสหราชอาณาจักร

ผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจจากพัฒนาการของกิจการเพื่อสังคมในสหราชอาณาจักร

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด 

กิจการเพื่อสังคมในฐานะองค์กรที่มีอัตลักษณ์ผสมผสาน 
A fair trade-off? Paradoxes in the governance of fair-trade social enterprises (Research) Download Opens in a new tab or window.
Social Enterprises as Hybrid Organisations (Research) Download Opens in a new tab or window.
กิจการเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัย  
<NEW!>  Report: Social enterprise in a global context Download Opens in a new tab or window.
From Ideas to Social Enterprise – A guide to utilising university intellectual property for the benefit of society  Download Opens in a new tab or window. 
Thailand-UK University Dialogue on Social Enterprise and the Role of Higher Education Institutions (Reports) Download Opens in a new tab or window.
Thailand-UK University Dialogue on Social Enterprise and the Role of Higher Education Institutions (Presentation slides) Download Opens in a new tab or window.
Learning approaches inside and outside the classroom can contribute to social innovation: Judith Reynolds  
Learning approaches inside and outside the classroom can contribute to social innovation: Wray Irwin Download Opens in a new tab or window.
Learning approaches inside and outside the classroom can contribute to social innovation: Prof Dr Kriengsak Chareonwongsak Download Opens in a new tab or window.
Building ecosystems for thriving social enterprises: Peter Ptashko Download Opens in a new tab or window.
Can alumni & social entrepreneur networks be a catalyst for building an inclusive approach?: Pathik Pathak Download Opens in a new tab or window.
Tapping into private sector companies and corporates to support social entrepreneurship: Wray Irwin Download Opens in a new tab or window.
Commercialising university intellectual property for the benefit of society: Keith Jeffrey Download Opens in a new tab or window.
Commercialising university intellectual property for the benefit of society: Asst Prof Dr Duanghathai Pentrakoon Download Opens in a new tab or window.
Commercialising university intellectual property for the benefit of society: Asst Prof Dr Akkharawit Kanjana-Opas Download Opens in a new tab or window.
Commercialising university intellectual property for the benefit of society: Asst Prof Dr Tiranee Achalakul Download Opens in a new tab or window.
Incubating social enterprises: Michael Roy Download Opens in a new tab or window.
Incubating social enterprises: Judith Reynolds Download Opens in a new tab or window.
Incubating social enterprises: Dr Varintra Sirisuthikul

วันที่ 12 มิถุนายน 2559   โดย
อ่าน 956 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.