เรื่อง       การส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 5

 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  จะจัดประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5
ในวันที่ 18 กันยายน  2552   ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านที่ได้ดำเนินการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส่งบทความทางวิชาการ ไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ
A4) จำนวน  3  ชุด   พร้อมแผ่นCD  ข้อมูล   ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2552  เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าว


วันที่ 30 กรกฎาคม 2552   โดย
อ่าน 907 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.