ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัด ประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5
ในวันที่ 18 กันยายน  2552    ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  สถานที่ดังกล่าว  โดยสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ภายในเบอร์  1516 
หรือ  เบอร์  044-272941  ภายในวันที่  11  กันยายน  2552   

 


วันที่ 25 สิงหาคม 2552   โดย
อ่าน 875 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.