งานอบรม

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน (10วัน)
5.การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (Applied Regression Modeling for Longitudinal Data Analysis: Linear Panel Models)
6.การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยที่มิใช่เชิงเส้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (Applied Regression Modeling for Longitudinal Data Analysis: Nonlinear Panel Models) 
7.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน (5วัน)
8.วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่
9.การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์
http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/
และสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลย 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308 โทรสาร 0 2441 9333 
E-mail : waiwingrob@gmail.com , warawan.tha@gmail.com

 

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560   โดย
อ่าน 855 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.