กำหนดการรับพิจารณาบทความ
    1. กำหนดระยะเวลาส่งต้นฉบับ
          1.1 ฉบับที่ 1 ส่งบทความระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน
          1.2 ฉบับที่ 2 ส่งบทความระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน
     2. บทความที่ส่ง เปิดรับทั้งจากบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จำนวนเงิน 2,000 บาท
      หมายเหตุ หากเจ้าของบทความแจ้งยกเลิกไม่ลง วารสารวิชาการหลังจากส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิปรับแก้เสนอแนะบทความ ทางบรรณาธิการวารสารจะไม่คืนเงิน ค่าประกันการลงวารสารวิชาการฯ ให้แก่เจ้าของบทความ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ/ฝ่ายจัดการ
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง
   จังหวัดกาญจนบุรี 71190

   (โทรศัพท์ 034 633 227 ต่อ 140 , 034 53 030
   โทรสาร 034 534 030)
   Online Journal System (OJS) http://www.kru.ac.th/journal/
   Emai; : krujournal@hotmail.com

 


วันที่ 13 มีนาคม 2560   โดย
อ่าน 888 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.