งานวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 โดยผลการประเมินถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 รายชื่อวารสาร

http://journal.msu.ac.th/


วันที่ 13 มีนาคม 2560   โดย
อ่าน 870 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.