สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

เรื่อง ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี ๒๕๖o

โดยสามารถส่งเอกสาแบบเสนอกิจกรรมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุรค่าวิจัย

กองประเมินผลการจัดการความรู้การวิจัย วช. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.thaiinvention.nrct.go.th

หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลขข้างท้ายหนังสือฉบับนี้ในวันและเวลาราชการ

 


วันที่ 1 มิถุนายน 2560   โดย
อ่าน 893 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.