จังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและทำการส่งเอกสารฯ ได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สิ่งประดิษฐ์ไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.thaiinvention.nrct.go.th เลือกหัวข้อ Download เลือก ข้อ 5. โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐
และ เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา http://www.nakhonratchasima.go.th เลือกหัวข้อ หนังสือราชการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

 


วันที่ 18 มิถุนายน 2560   โดย
อ่าน 924 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.