ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มทร.อีสาน

กำหนดการส่งบทความ   สามารถส่งบทความได้ตลอดทั้งปี

รายละเอียดเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์การส่งบทความ

    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติโดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
   
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ
  สาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา
  สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
    ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา
  ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  โดยสามารถส่งได้ 2 วิธี คือ
 
วิธีที่ 1 ทาง E-mail :rmuti.journal@gmail.com
 
วิธีที่ 2 ทางไปรษณีย์ส่งต้นฉบับ 1 ชุด และแผ่นซีดี 1 แผ่น
     
    ส่งมาที่
    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
 
  จังหวัดนครราชสีมา 30000
    โทร. 044-233063 โทรสาร 044-233064
    http://ird.rmuti.ac.th/2015/ 
    E-mail : rmuti.journal@gmail.com

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มทร.อีสาน

กำหนดการส่งบทความ   สามารถส่งบทความได้ตลอดทั้งปี

รายละเอียดเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์การส่งบทความ

    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติโดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
   
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ
  สาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา
  สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
    ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา
  ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  โดยสามารถส่งได้ 2 วิธี คือ
 
วิธีที่ 1 ทาง E-mail :rmuti.journal@gmail.com
 
วิธีที่ 2 ทางไปรษณีย์ส่งต้นฉบับ 1 ชุด และแผ่นซีดี 1 แผ่น
     
    ส่งมาที่
    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
 
  จังหวัดนครราชสีมา 30000
    โทร. 044-233063 โทรสาร 044-233064
    http://ird.rmuti.ac.th/2015/ 
    E-mail : rmuti.journal@gmail.com

วันที่ 25 มิถุนายน 2560   โดย
อ่าน 1,391 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.