ชื่องานประชุม

วันจัดประชุม  

สถานที่

/หน่วยงานที่จัด

ค่าลงทะเบียน

เว็บไซต์/หมายเลขติดต่อ/อีเมล์

กำหนดการลงทะเบียน

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5

8-9 มีนาคม 2561

อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

2,000 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

http://research.pcru.ac.th/pcrunc2018

เปิดรับบทความวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1

26 มีนาคม 2561

อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1,000-1,500 บาท

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์ 0 7567 2105, 0 7567 2106

https://phnrc.wu.ac.th

เปิดรับบทความวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

29 – 30 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

http://dept.npru.ac.th/conference10

เปิดรับบทความ บัดนี้ถึง วันที่ 15 มกราคม  2561

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3

29 – 30 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลศรีวิชัย

1,500 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2018

เปิดรับลงทะเบียน – 1 มี.ค. 2561      

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3  และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4

27 เมษายน 2561

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

http://ruscon.rmutsb.ac.th

เปิดรับบทความวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2561

The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2018)

2 – 4 พฤษภาคม 2561

โรงแรม Ambassador Bangkok

7,900 บาท

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

http://www.iseec2018.kbu.ac.th

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

27-29 พฤษภาคม 2561

โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

2,000 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

http://ird.skru.ac.th/ranc2018

ชำระเงินและส่งบทความภายใน 15 พ.ค. 61

The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018—
Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 7th ICADA 2018—SSIS)

31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ฟรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

www.icada2018.nida.ac.th

เปิดรับบทความวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้  –  30 มีนาคม 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

14 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1,500 บาท

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โทร. 08 8788 4486, 0 7370 9030 ต่อ 1104

http://conference.pnu.ac.th

เปิดรับบทความวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้  - 18 ก.พ. 61

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

20 – 21 กรกฎาคม 2561

 

อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

ระดับชาติ 1,600 บาท

นานาชาติ 3,000 บาท

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

http://www.hu.ac.th/conference

 

International Conference

นางสาวพิมพ์ณดา เขมกุลนาถ
(Ms.Pimnada Khemkullanat)
Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
E-mail: dric@hu.ac.th

National Conference

นางสาวสหัทนา ชัยรี
(Ms.Sahattana Chairee)
Tell: (+66) 074 424 776
E-mail: rd@hu.ac.th  

ลงทะเบียนและส่งบทความ
: บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561


วันที่ 12 มกราคม 2561   โดย
อ่าน 1,280 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.