ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดทำ "วารสารชุมชนวิจัย"ราย 6 เดือนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นบทความทางด้านการเรียนการสอนและด้านชุมชน ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับผู้เขียนได้ที่ http://www.nrru.ac.th/rdi     โดยสามารถส่งได้  2  วิธี  คือ

            วิธีที่ 1 ทาง E-mail : vijaikorat@yahoo.co.th

            วิธีที่ 2 ทางไปรษณีย์

            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

            340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

            จังหวัดนครราชสีมา 30000

            โทร. 044-272941

            โทรสาร 044-272941

โดยส่งต้นฉบับจำนวน 1 ชุด และ แผ่น CD 1 แผ่น


วันที่ 8 ตุลาคม 2552   โดย
อ่าน 872 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.