สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ดังต่อไปนี้

1. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)


***วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre]
จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559

http://pubcenter.swu.ac.th/    หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง นางสาวศศิกรานต์ โลกานิล โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11091

 


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   โดย
อ่าน 983 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.