Page Header

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. (YRU Journal of Science and Technology )

          วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบรูปเล่มและวารสารออนไลน์ บุคคลที่สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ผ่านทางอีเมล โดยบทความต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้บทความต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จักต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน  และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          สำหรับบุคคลที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของวารสาร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางวารสารออนไลน์ หรือกรอกใบสมัครท้ายเล่มวารสารนี้ ส่งใบสมัครมายังกองบรรณาธิการวารสารตามที่อยู่ข้างล่างนี้ พร้อมชำระค่าสมัครรายปี จำนวน 350 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคาร หรือชำระด้วยตนเองที่กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. อาคาร 4 ชั้น 2

    

        http://journal.yru.ac.th

 

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

  • บทความไฟล์ Word 1 ชุด
  • แบบฟอร์มขอส่งบทความ 1 ฉบับ

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เมนู DOWNLOAD)

2. ส่งบทความผ่านทางอีเมล ejournal_sci@yru.ac.th เท่านั้น

3. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป

4. ระยะเวลาการตรวจประเมินบทความจนถึงรับลงตีพิมพ์ จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน*

5. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความตามสาขาวิชาของบทความจำนวน 2 ท่าน/บทความ หากไม่ผ่าน 1 ใน 2 จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านที่ 3 เพื่อประเมินครั้งสุดท้าย

6. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กำหนดขอให้ส่งหนังสือแจ้งให้ทางกอง บก. ทราบ โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล แต่หากไม่มีการแจ้งให้ทราบ ทางกอง บก. ขอใช้อำนาจตัดสิทธิ์ในการพิจารณาลงตีพิมพ์ทันที

* ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้เขียนด้วย

************หมายเหตุ วารสารยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI************

 
Journal Homepage Image

วันที่ 5 มีนาคม 2561   โดย
อ่าน 994 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.