ด้วยรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้มีการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัต กรรม” โดยจัดทำ Web Portal  http://www.tech2biz.net/ เพื่อเป็นกลไกในการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างผู้มีเทคโนโลยี(Technology provider) และผู้มองหาเทคโนโลยี (Technology seeker) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ในประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Tech2biz มีระบบให้บริการ 3 ส่วนหลัก ได้แก่

  • ระบบจับคู่หาผู้ใช้ / ผู้ลงทุนเทคโนโลยีและงานวิจัย (TechPropose) : ช่วยเรียบเรียงนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพยสินทางปัญญาจากผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) และช่วยจับคู่หาผู้มองหาเทคโนโลยี (Technology Seeker)
  • ระบบรับโจทย์จากผู้ใช้ (TechSeek) : ช่วยรวบรวมโจทย์จากผู้ใช้ / ผู้มองหาเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรมส่งให้ผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider)
  • ะบบนำเสนอโปรแกรม / ทุนสนับสนุนวิจัย ข่าวสารและกิจกรรมการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ (TechSupport & News)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561   โดย
อ่าน 1,096 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.