กำหนดการ

? เปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

? พิจารณาผลงาน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

? กำหนดจัดงานมหกรรมฯ ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 8 ธันวาคม พ.ศ.2561

http://nhesse3.udru.ac.th/


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561   โดย
อ่าน 112 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.