การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกขึ้น  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทำวิดิทัศน์เผยแพร่ ดังนี้

           1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

           2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้

           3. การสร้างสรรค์ท่ารำบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์

           4. การประยุกรูปแบบสนามเด็กโดยการเรียนรู้สมองสร้างสรรค์สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

 


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561   โดย
อ่าน 249 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.