เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 เล่ม และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของCDที่มีข้อมูลข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด 

มายังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ***ผู้สนใจสามารถรับเอกสารต้นฉบับได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา***

พร้อมระบุชื่อกลุ่มโจทย์วิจัยด้านหน้าซองเอกสารให้ชัดเจน โดยสามารถนำส่งเอกสารได้ทั้งไปรษณย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง ทั้งนี้เอกสารต้อง สกอ. ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 026-105-330 

โทรสาร 023-545541, 023-545548

http://www.mua.go.th


วันที่ 12 ธันวาคม 2561   โดย
อ่าน 234 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.