ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำ "วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการ การวิจัย ซึ่งมีเนื่อหาทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม และงานวิจัยเชิงพื้นที่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

หากท่านใดมีความสนใจร่วมส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยเพื่อตีพมพ์ในวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยผู้ประสงค์ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเขียนบทความได้ที่ http://industrial.uru.ac.th/Journal/index.html#about  หรือ ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยทางอีเมล์ j.techandinno.uru.ac.th


วันที่ 14 มกราคม 2562   โดย
อ่าน 612 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.