https://irj.kku.ac.th/2019/

 

วารสารวิจัยสถาบัน มข. มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ตั้งของกองบรรณาธิการ อยู่ที่ กองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งหากสมาชิกท่านใดสนใจจะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยดังกล่างเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คำแนะนำการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิจัยสถาบัน มข. 


วันที่ 5 มิถุนายน 2562   โดย
อ่าน 9,935 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.