ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  นเรศวรวิจัย  ครั้งที่6

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ  "นเรศวรวิจัย"  ครั้งที่ 6  ในระหว่างวันที่  29-31  กรกฎาคม  2553  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร  บุคลากรทั้งในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณทางด้านการวิจัย  จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน  โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์  http://www.research.nu.ac.th/NURC6  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  เมษายน  2553 


วันที่ 12 มีนาคม 2553   โดย
อ่าน 859 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.