สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน)
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้
1) ข้าว
2) ปาล์มน้ำมัน
3) อาหาร
4) สมุนไพรไทย
5) พืชสวน/พืชไร่
6) สัตว์เศรษฐกิจ และ
7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ท่านสามารถดูรายละเอียดยื่นข้อเสนอโครงการฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่
ยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 579 7435
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.arda.or.th/public63/proposal.php

วันที่ 13 มิถุนายน 2562   โดย
อ่าน 224 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.