การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12
“การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0” 

“Interdisciplinary Research Based on Era of 5.0” 

( ประสานส่งบทความระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 062-3522588 ) 

*************************************************************** 

การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 

http://safe2019.safe-network.org/ 

(ประสานผู้ติดต่อระดับนานาชาติ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 081-8836690)

ลงทะเบียน

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562   โดย
อ่าน 84 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.