??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›?? ?????ž

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอเชิญส่งบทความวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น และ ลงทะเบียนเข้าร่วม
"การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13"
(ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน”)
ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ 
ตั้งแต่วันนี้ - 9 สิงหาคม 2562

เว็บไซต์ลงทะเบียน http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/
ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/RANC2019

____________________________________

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์มือถือ: โทร 087-656-0160
อีเมล์: uppernorth.unrn@gmail.com


วันที่ 5 กรกฎาคม 2562   โดย
อ่าน 176 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.