https://pubadm.crru.ac.th/pub_web2020/pubjo

วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ก่อตั้งของกองบรรณาธิการอยู่ที่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจที่จะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การสร้างเครือข่าย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถศึกษาและดูรายละเอียดการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารบริหารรัฐกิจได้จากเว็บไซต์นี้ โดยวารสารบริหารรัฐกิจมีเป้าหมายสูงสุดคือการพลักดันให้วารสารบริหารรัฐกิจสามารถเข้าสู่มาตรฐานวารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 และ TCI กลุ่ม 1 ต่อไป

กำหนดการตีพิมพ์วารสาร 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน (1 มกราคม - 30 เมษายน)
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม (1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม (1 กันยายน - 31 ธันวาคม)

การรับสมัครบทความ
รับตลอดปี

สาขาวิชาของบทความที่รับสมัคร
- รัฐศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์
- นิติศาสตร์
- การบริหารจัดการภาครัฐ
- การจัดการสิ่งแวดล้อม
- สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ วารสารบริหารรัฐกิจ
ที่ รายการ บทความละ หมายเหตุ
1. นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 3,500 บาท  
2. อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 4,000 บาท  
ฟรี!!! สำหรับการตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ คือฉบับเดือน กันยายน - ธันวาคม 2562 และฉบับเดือน มกราคม - เมษายน 2563

 

 


วันที่ 11 กันยายน 2562   โดย
อ่าน 294 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.