ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จะจัดเวทีรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย  เพื่อติดตามความก้าวหน้างานวิจัย  โดยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย  พ.ศ. 2548  ในวันที่  17-19  มีนาคม  2553  เวลา  09.00  -  16.40 น. ณ  ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคาร  9  ชั้น  4  ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมเวทีและนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว

วันที่ 16 มีนาคม 2553   โดย
อ่าน 863 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.