ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในฐานะหน่วยประสานงานด้านการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ได้จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์  ครั้งที่ 5  ประจำปี  พ.ศ.2553  ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาในสังกัดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เสนอผลงานเข้าประกวดในโครงการ

        ติดต่อสอบถามได้ที่  คุณสุกัญญา  เจริญสุข  โทรศัพท์ 044-224756  โทรสาร  044-224750  หรือทางเว็บไซต์  http ://irf.sut.ac.th  และ  http://web.sut.ac.th/hednet-nel/  โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553


วันที่ 20 มีนาคม 2553   โดย
อ่าน 864 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.