ประกาศ! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562
" วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "
ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
ท่านสามารถตรวจสอบได้จากลิงก์ : https://tci-thailand.org/?p=3796

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ