โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และภารกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในก


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562   โดย admin
อ่าน 163 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.