ฐานข้อมูลงานวิจัย

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน และคุณค่าผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Knowledge Management of Local Wisdom on Food in Creative Economy to Enhance Community Health and the Elderly Value in Aging Society at Magluemai Subdistrict, Soung Nern District, Nakhon Ratchasima Province

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ธนิดา ผาติเสนะ และฐิติมา โพธิ์ชัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน และคุณค่าผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Knowledge Management of Local Wisdom on Food in Creative Economy to Enhance Community Health and the Elderly Value in Aging Society at Magluemai Subdistrict, Soung Nern District, Nakhon Ratchasima Province
ปีงบประมาณ:
2562
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.