ฐานข้อมูลงานวิจัย

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจสมรรถนะหลักของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Creation of Participation and Comprehension of core Competency for Supporting Staff, Northeastern Research Institute of Petrified Wood and Mineral Resources (In Honour of His Majesty the King Nakhon Ratchasima Rajabhat University)

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ปัทมาภรณ์ อำไพกูล
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจสมรรถนะหลักของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Creation of Participation and Comprehension of core Competency for Supporting Staff, Northeastern Research Institute of Petrified Wood and Mineral Resources (In Honour of His Majesty the King Nakhon Ratchasima Rajabhat University)
ปีงบประมาณ:
2562
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.