ฐานข้อมูลงานวิจัย

การสร้างภูมิคุ้มกันหนี้สินเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Debts Immunity for Life-Quality Development According to the Philosophy of Sufficiency Economy

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สิริกร บุญสังข์ และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การสร้างภูมิคุ้มกันหนี้สินเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Debts Immunity for Life-Quality Development According to the Philosophy of Sufficiency Economy
ปีงบประมาณ:
2562
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.