ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับบริบท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในยุคของการเปลี่ยนแปลง ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
The development budget allocation guidelines for Nakhon Ratchasima Rajabhat University in the era of change to Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation

ชื่อผู้ทำวิจัย:
โกสินทร์ ชำนาญพล และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับบริบท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในยุคของการเปลี่ยนแปลง ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The development budget allocation guidelines for Nakhon Ratchasima Rajabhat University in the era of change to Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation
ปีงบประมาณ:
2563
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.