ฐานข้อมูลงานวิจัย

แนวทางพัฒนางานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Guidelines for Development the preparation of annual budget of in Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นรากร งาคชสาร
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
แนวทางพัฒนางานจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Guidelines for Development the preparation of annual budget of in Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ปีงบประมาณ:
2563
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.