ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวโลโกเทอราปีต่อระดับความหมายในชีวิตและความซึมเศร้าของนักศึกษาครุศาสตร์

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สมร แสดงอรุณ และจันทร์เพ็ญ แสงอรุณ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวโลโกเทอราปีต่อระดับความหมายในชีวิตและความซึมเศร้าของนักศึกษาครุศาสตร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2563
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.