ฐานข้อมูลงานวิจัย

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ชุด สะอ๋อนเจ่น ขนมเส่น บ้านประโดก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นวลรวี กระต่ายทอง และชุมพล ชะนะมา
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ชุด สะอ๋อนเจ่น ขนมเส่น บ้านประโดก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2563
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.