ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute


หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ | Call for Paper | รูปแบบการเขียนบทความ | ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน(ผู้ประเมินบทความ) | บริการรับ-ส่งบทความ | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
  หน้าหลัก

กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

“ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล”

The National Academic Research Conference 11th

Connecting Local Research to International Perspectives”

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน / รับเอกสาร และอาหารว่าง

08.30-09.30 น.

กล่าวต้อนรับ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา          พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31 ชั้น 3)                       

โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย     

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แนะนำภาคีเครือข่ายการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ พร้อมมอบของที่ระลึก

09.30-11.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ  “บทบาทของงานวิจัยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” (อาคาร 31 ชั้น 3)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

11.00-12.00 น.

เสวนา “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” (อาคาร 31 ชั้น 3)

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร ชินสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหาร / ชมนิทรรศการ

13.00-15.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ทุกกลุ่ม บริเวณชั้น 1 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ

13.00-17.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  แบ่งตามห้องย่อยดังนี้

ห้องวิทยาการจัดการ 2

(ห้อง 22.11)

อาคาร 22 ชั้น 1

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 1

ห้องประชุม 22.2.1

อาคาร 22 ชั้น 2

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 2

ห้องประชุม 22.2.2

อาคาร 22 ชั้น 2

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 3

ห้องประชุม 13.11

อาคาร 13 ชั้น 1

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 4

ห้องภาษาเกาหลี

อาคาร 13 ชั้น 1

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 5

ห้องวิทยาการจัดการ 5

อาคาร 13 ชั้น 1

กลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง ห้องที่ 1

ห้องประชุม 22.41

อาคาร 22 ชั้น 4

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 6

ห้องประชุม 22.42

อาคาร 22 ชั้น 4

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 7

 
   

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

09.00-12.00 น.

เสวนา  “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจโคราช” (อาคาร 22 ชั้น 1)

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เลิศยิ่งยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

09.00-12.00 น.

นิทรรศการงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม

บริเวณชั้น 1 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 09.00-12.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย      แบ่งตามห้องย่อยดังนี้

ห้องวิทยาการจัดการ 2

(ห้อง 22.11)

อาคาร 22 ชั้น 1

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 1

ห้องประชุม 22.2.1

อาคาร 22 ชั้น 2

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 2

ห้องประชุม 22.2.2

อาคาร 22 ชั้น 2

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 3

ห้องประชุม 13.11

อาคาร 13 ชั้น 1

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 4

ห้องภาษาเกาหลี

อาคาร 13 ชั้น 1

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 5

ห้องวิทยาการจัดการ 5

อาคาร 13 ชั้น 1

กลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง ห้องที่ 1

ห้องประชุม 22.41

อาคาร 22 ชั้น 4

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 6

ห้องประชุม 22.42

อาคาร 22 ชั้น 4

กลุ่มวิทยาการจัดการ/มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ห้องที่ 7

 

 

 10.00-12.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ทุกกลุ่ม บริเวณชั้น 1 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ

12.00 น.

พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  โปรดติดตามข้อมูลจาก http://www.rdi.nrru.ac.th/

 

 

 

 

   

การบริการ


Copyright © 2009 Research and Development Institute.  All rights reserved.