ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute


หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ | Call for Paper | รูปแบบการเขียนบทความ | ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน(ผู้ประเมินบทความ) | บริการรับ-ส่งบทความ | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
  คณะกรรมการ

คณะกรรมการและเครือข่าย

 

คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย

          1.   ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์               อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          2.   ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์               รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          3.   ผศ.ดร.สุนันท์ สีพาย                   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

          4.   ดร.เชาวลิต สิมสวย                    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          5.   ผศ.ดร.ปริญญา มูลสิน                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

          6.   ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย              ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

          7.   รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ               คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          8.   ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล         ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

          9.   ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          10. ผศ.ดร.ศิริสุภา เอมหยวก              ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

          11. ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม                   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          12. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

          13. อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล      อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

          14. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแส                อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

          15. อาจารย์พงศกร ทิพยะสุขศรี           ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา

          16. อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์         คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          17. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม       คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

          18. คุณเขมชาติ เทพไชย                  นายกศิลปากรสมาคม

          คณะทำงาน ประกอบด้วย

          1.   รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          2.   ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง                  คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

          3.   ผศ.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์                คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          4.   รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์           รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          5.   ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร                รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          6.   นางสาววรรณษา แสนลำ             รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา.

          7.   ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ                 ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

          8.   ผศ.เรขา อินทรกำแหง                 ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา

          9.   ผศ.ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์                หัวหน้าสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

          10. นางรุจิรา ริคารมย์                      นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

          11. นางสาวนัฏฐา มณฑล                 นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

          12. นายวิศมาศ ภักดีกุล                   นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

          13. นางสาวอัญชลี พรามจร              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

          14. นายกฤษฎา พลายหมื่นไวย         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

การบริการ


Copyright © 2009 Research and Development Institute.  All rights reserved.