ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute


หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ | Call for Paper | รูปแบบการเขียนบทความ | ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน(ผู้ประเมินบทความ) | บริการรับ-ส่งบทความ | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
  Call for paper

ขอบข่ายและเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัย

     ผลงานที่ผู้สนใจสามารถส่งเข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ คือ ผลงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือท้องถิ่น โดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยผลงานวิจัยนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านชุมชน วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนัก และการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

     ทั้งนี้  ผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมที่สามารถนำเสนอได้ในครั้งนี้ ได้แก่

     1.   ศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ นิเทศศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์)

     2.   ศาสตร์ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

     3.   ศาสตร์ด้านการศึกษา

     4.   ศาสตร์ด้านนาฏศิลป์และการแสดง

     ประเภทของการนำเสนอผลงาน

     1.   การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที

     2.   การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์และนำเสนอในเวลาที่กำหนดให้

 

 

 

 

 

 

กำหนดการและวิธีการส่งผลงาน

     ผู้สนใจที่ต้องการเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สามารถส่งผลงาน หรือส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ตามกำหนดการ ดังนี้

 

1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

รับผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์*

โดยให้ส่งผลงานทางระบบออนไลน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเท่านั้น

(การใช้ระบบออนไลน์จะดำเนินการเพียงขั้นตอนนี้ขั้นตอนเดียว)

1 กรกฎาคม 2562 ถึง 10 กรกฎาคม 2562

แจ้งผลการตอบรับผู้ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

(ผู้จัดงานจะสื่อสารผ่านอีเมล์ของผู้ส่งผลงานตั้งแต่ขั้นตอนนี้เป็นต้นไป)

11 กรกฎาคม 2562 ถึง 15 กรกฎาคม 2562

รับคืนบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข)

1 พฤษภาคม 2562 ถึง 15 กรกฎาคม 2562

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับผู้สนใจทั่วไป

6-7 สิงหาคม 2562

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือก

* คณะผู้จัดงานจะดำเนินการจัดทำและติดตั้งแบบโปสเตอร์ให้แก่เจ้าของผลงานโดยนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จะต้องส่งรายงานสรุปผลงานวิจัย จำนวน 1 หน้ากระดาษ A 4 มาที่ อีเมล์ : nrru.rdi@gmail.com

โปรดพิจารณาหัวข้อ “คู่มือการใช้งาน” ในส่วนของ “ขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อผ่านการพิจารณา”

 

ค่าธรรมเนียมและการส่งผลงาน

     ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยได้ทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ สามารถส่งแบบตอบรับเพื่อลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยมีค่าธรรมเนียมการส่งผลงาน ดังนี้

 

ผู้ส่งผลงานจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม

ในการจัดประชุมวิชาการ

ผู้ส่งผลงานนอกหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม

ในการจัดประชุมวิชาการ

แบบบรรยาย (บาท)

แบบโปสเตอร์ (บาท)

แบบบรรยาย (บาท)

แบบโปสเตอร์ (บาท)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

500

1,500

2,000

     สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้                             โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุม กำหนดการประชุม และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/

     หมายเหตุ การชำระค่าธรรมเนียมการส่งผลงานให้ชำระเงินภายหลังจากผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีอีเมล์แจ้งตอบรับพร้อมระบุรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

 

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

     1.   โอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          ชื่อบัญชี โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  บัญชีเลขที่ 419-1-76482-8 ประเภทออมทรัพย์

     2.   โอนเงินเมื่อได้รับการยืนยันจากผู้จัดว่าผ่านการพิจารณาให้นำเสนอเรียบร้อยแล้ว

          โดยส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง อีเมล์ : nrru.rdi@gmail.com

     3.   กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ไม่มานำเสนอผลงาน หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมด

***** สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุม กำหนดการประชุม และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ที่  http://www.rdi.nrru.ac.th/

 

 

 

 

 

 

    

การบริการ


Copyright © 2009 Research and Development Institute.  All rights reserved.