ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute


หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ | Call for Paper | รูปแบบการเขียนบทความ | ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน(ผู้ประเมินบทความ) | บริการรับ-ส่งบทความ | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
  รูปแบบการเขียนบทความ

รูปแบบการเขียนบทความ

วิธีที่ 1 การจัดทำบทความวิจัยและวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation)

     1.  ส่วนข้อมูลผู้เขียนผลงาน

          1.1   ชื่อบทความ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ                                                                   1.2   ชื่อผู้เขียน : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

          1.3   ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี) / ที่อยู่ (สถาบันการศึกษา)                1.4   สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา

          1.5   ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา (ถ้ามี)

     2. ส่วนเนื้อเรื่อง  ความยาว 10-12 หน้ากระดาษ A 4

          2.1   บทคัดย่อ/คำสำคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า)             2.2   ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

          2.3   วัตถุประสงค์การวิจัย                                                                                           2.4   นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

          2.5   กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                                       2.6   วิธีการดำเนินการวิจัย

          2.7   ผลการวิจัย                                                                                                       2.8   อภิปรายผล

          2.9   ข้อเสนอแนะ                                                                                                     2.10  เอกสารอ้างอิง

     3.  วิธีการพิมพ์

          3.1   ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้ บน (top) 1.5 นิ้ว ล่าง (bottom) 1 นิ้ว ซ้าย (left) 1.5 นิ้ว และขวา (right) 1 นิ้ว

          3.2   ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Th Saraban ขนาด 16 Points ตัวหนา จัดให้อยู่กลางหน้า ระหว่างชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เว้น 1 บรรทัด

          3.3   ชื่อผู้เขียน/ตำแหน่งทางวิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาขาวิชา และสถาบันการศึกษาใช้ตัวอักษร Th Saraban ขนาด 16 Points ตัวหนา จัดให้อยู่ชิดขวา

          3.4   บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Th Saraban ขนาด 14 Points ส่วนการพิมพ์ คำว่า “บทคัดย่อ” และ “ABSTRACT” ใช้ตัวอักษร Th Saraban ขนาด 16 Points ตัวหนา จัดให้อยู่กลางหน้า เมื่อจบบทคัดย่อภาษาไทยให้กำหนดคำสำคัญ จำนวนไม่เกิน 3 คำเป็นภาษาไทย และเมื่อจบบทคัดย่อ (ABSTRACT) ให้กำหนดคำสำคัญ (Keyword) จำนวนไม่เกิน 3 คำ (ความยาวรวมกันทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 1 หน้า)

          3.5   การพิมพ์ส่วนเนื้อเรื่อง ใช้ตัวอักษร Th Saraban ขนาด 14 Points ส่วนการพิมพ์หัวข้อต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ กรอบแนวคิด วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  ใช้ตัวอักษร Th Saraban ขนาด 16 Points ตัวหนา จัดชิดซ้าย ส่วนหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษร  Th Saraban ขนาด 14 Points

          3.6   เนื้อหาทั้งหมดของเรื่องเต็ม (รวมบทคัดย่อ) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้ากระดาษ A4

          3.7   การย่อหน้าเนื้อหา ย่อหน้าเว้นระยะเจ็ดตัวอักษร (ประมาณ 1.5 เซนติเมตร)

          3.8   การพิมพ์ตาราง ตารางแต่ละตารางจะต้องมีหมายเลขกำกับ จาก 1 ไปจนจบบทความ ให้พิมพ์หมายเลขลำดับของตารางและชื่อตารางในบรรทัดเดียวกัน โดยพิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ถ้าชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงกับชื่อตารางในบรรทัดแรก ชื่อตารางต้องนำมาก่อนตัวตาราง

          3.9   การใส่ภาพประกอบ ภาพแต่ละภาพต้องมีหมายเลขกำกับ จาก 1 ไปจนจบบทความ ให้พิมพ์หมายเลขลำดับของภาพและชื่อภาพ หรือคำอธิบายภาพไว้ในบรรทัดเดียวกัน ชื่อภาพต้องมาก่อนภาพที่จะนำเสนอ

          3.10  การพิมพ์รายการอ้างอิง กำหนดให้ใช้รายการอ้างอิงระบบนาม-ปี (ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์) ในกรณีเป็นสิ่งพิมพ์ให้ระบุเลขหน้าด้วย

          3.11  การพิมพ์บรรณานุกรม ให้แยกออกเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยเรียงลำดับภาษาไทย ตามอักษร ก-ฮ ตามด้วยภาษาอังกฤษ เรียงตามอักษร A-Z การพิมพ์บรรณานุกรม ให้พิมพ์แต่ละรายการที่อ้างอิงชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้ามีข้อความที่จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรก ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะเจ็ดตัวอักษร (ประมาณ 1.5 ซม.) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่แปด

          การอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกันให้เรียงลำดับปีพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขค่าน้อยมาก่อน ถ้าปีพิมพ์ซ้ำกันให้เรียงตามลำดับอักษรของชื่อเรื่อง กรณีไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้เรียงไว้หลังรายการที่ปรากฏปีพิมพ์ การลงชื่อผู้แต่งกรณีนี้ ให้ลงชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่มแรก ส่วนเล่มต่อ ๆ ไปให้ขีดเส้นเท่ากับเจ็ดตัวอักษรแทนชื่อผู้แต่งแล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (เครื่องหมายจุด)

     4.  วิธีการเตรียมนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย

          4.1   ผู้เสนอผลงานต้องเตรียมไฟล์ Power Point และไฟล์รูปแบบอื่นๆ มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำห้องล่วงหน้าก่อนช่วงเวลา 08.00 น. ของวันที่นำเสนอผลงาน โดยทางคณะผู้จัดจะเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และ เครื่องฉายภาพ (Projector) ประจำห้องบรรยายทุกห้อง หากผู้เสนอผลงานมีความประสงค์จะใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ให้แจ้งผู้จัดทราบ ช่วงตอบรับการเสนอผลงาน

          4.2   รูปแบบนำเสนอ

                 - บรรยายด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

                 - นำเสนอผลงานภายในเวลา 10 นาที  วิจารณ์และซักถาม ประมาณ 10 นาที

วิธีที่ 2 การจัดทำบทความวิจัยและวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

     การเขียนบทความวิจัยและวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ ให้เขียนเหมือนกับ การเขียนในรูปแบบบรรยาย (ประกอบด้วย หัวข้อบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง) แตกต่างกันตรงที่ วิธีการนำเสนอผลงานในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

     1.  องค์ประกอบของโปสเตอร์ที่ใช้นำเสนอ

          ควรประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้  ได้แก่

          1.1   ชื่อโครงการวิจัย                                                              1.2   ชื่อผู้แต่ง

          1.3   หลักการและเหตุผล                                                        1.4   วัตถุประสงค์

          1.5   วิธีดำเนินการวิจัย                                                            1.6   ผลการวิจัย

          1.7   ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย                                                1.8   ข้อสรุป

          1.9   อื่น ๆ

     ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนหัวข้อตามความเหมาะสมของการนำเสนอแต่ละโครงการวิจัยได้

     2.  ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์

          2.1   ผู้จัดจะเป็นผู้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 80 x 120 ซม. (แนวตั้ง) โดยใช้อักษรแบบ TH Saraban ขนาดตัวอักษรชื่อเรื่อง และผู้วิจัย ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร หรือ 70 points (font size) ส่วนขนาดตัวอักษรเนื้อหา ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร หรือ 28 points (font size)

          2.2   สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

          2.3   มีรูปถ่ายของผู้นำเสนอผลงานในไฟล์บทความด้วย ซึ่งเป็นรูปถ่ายชุดสุภาพ

          2.4   เนื้อหาภายในโปสเตอร์ไม่ควรมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความสำคัญ กระชับ ชัดเจน ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ควรมีภาพประกอบ ให้ใช้ตาราง และรูปภาพเพื่อสื่อความหมายแทนข้อความ เป็นต้น

          2.5   ให้ผู้นำเสนอส่งไฟล์บทความสำหรับจัดทำโปสเตอร์ทางอีเมลให้แก่ผู้จัดภายในระยะเวลาที่ผู้จัดกำหนดไว้ (ซึ่งผู้จัดจะประสานกับผู้นำเสนออีกครั้งหนึ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปสเตอร์พร้อมติดตั้ง แผ่นละ 500 บาท)

     3.  การติดตั้งโปสเตอร์

          3.1   ผู้จัดจะติดตั้งที่บอร์ดที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          3.2   โปสเตอร์ที่นำเสนอจะติดตั้งไว้ตลอดทั้งวัน ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการติดตั้งควรระบุหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของผู้เสนอผลงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้

          3.3   ผู้นำเสนอผลงานสามารถจัดเก็บโปสเตอร์ได้ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หรือให้ทางผู้จัดเป็นผู้จัดเก็บโปสเตอร์แทน

     4.  วิธีการเตรียมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

          4.1   ผู้นำเสนอต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดให้เพื่อนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามในเวลาที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

          4.2   ผู้นำเสนอควรจะยืนประจำที่โปสเตอร์เพื่อบรรยายให้ความรู้กับผู้สนใจ ณ จุดติดตั้งโปสเตอร์

     5.  ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก  (กดเลือกที่ข้อความ)        

     6.  ลงทะเบียน (ผู้ประเมินบทความ) (กดเลือกที่ข้อความ)

     7.  บริการรับ-ส่งบทความ (กดเลือกที่ข้อความ)

การบริการ


Copyright © 2009 Research and Development Institute.  All rights reserved.