ประวัติ

                                                   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาในอดีตใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ยกฐานะจากวิทยาลัยครูนครราชสีมา มาเป็นสถาบันราชภัฏนครราชสีมา จึงได้เปลี่ยนชื่อ ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา มาเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงยกฐานะจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้เปลี่ยนชื่อ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”  จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนานั้นเป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีผู้อำนวยการ เป็นผู้บริหารสูงสุด สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย สำหรับอัตลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาก็คือ “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม” ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 9.04.07 สำหรับการติดต่อสำนักงานโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460, 9461 และ 9462 , 044-272941 และ 096-5219320 โทรสาร 044-272941และเว็บไซต์ http://www.rdi.nrru.ac.th

Research and Development has a role to play in the drive to research the University of progress and both the local, national and international research and development in the past using the name "research and the Education Services" later in the year 1995, the Act. The institution, its status as a higher education institution to local development has raised the status of teachers college Nakhon Ratchasima to financial institutions, Nakhon Ratchasima, then change the name of the research and the education services as "research and Academic Services" later in the year 2004. The Act, then raise from financial institutions, Nakhon Ratchasima University, Nakhon Ratchasima, then change the name of the Bureau of research and academic services to the "Research and Development" to which the institute is one of the unit with the structure of the University of equivalent status of a Director is chief executive of direct reports directly to the President or the vice president assigned to the identity of the institute is to be a learning organization that have a system of management of modern and get ready to change of environment." Now. The Institute is located at the building of His Majesty the 4 floor rooms 9.04.07 for contact the Office of the phone to the 044-009009 9460, 9461 and 9462, 044-272941 and 096-5219320 Fax 044-272941 and website http://www.rdi.nrru.ac.th

 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.