ติดต่อสถาบันวิจัย

                       ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ที่ตั้ง            สถาบันวิจัยและพัฒนา    

                 อาคาร  9  (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)  

                 ชั้น  4   (ห้อง  9.04.07  และ  9.0410)

                 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  9460, 9461 และ 9462

                 โทรศัพท์         044-272941 และ 096-5219320

                 โทรสาร           044-272941

                E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.