สำนักงานผู้อำนวยการ

นางภควรรณ ศกุนตนาค

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

   

นายกฤษฎา พลายหมื่นไวย                                                   นางสาวอัญชลี พรามจร

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.