วัตถุประสงค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.