ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานวิจัย

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานวิจัย

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนอุดหนุนการดำเนินการวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

---------------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยจากโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปฏิรูประบบวิจัย ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ที่สำคัญคือ มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและ งานสร้างสรรค์ที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะมีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยการบูรณาการเรียนการสอน วิจัยสถาบัน และวิจัยพื้นฐาน โดยมีเป้าประสงค์ที่สำคัญ คือ
มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับที่ ๗๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง เกณฑ์การเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา              

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.