กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

 

นางสาววรรณษา แสนลำ

ตำแหน่งนักวิจัย

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

 

        

นางสาวนัฏฐา มณฑล                                                    นางสาวพันนิภา  แสนลำ                                                นางสาวชณุตพร  พิทยากูล

 ตำแหน่งนักวิจัย                                                          ตำแหน่งเจ้าหน้าทื่วิจัย                                                     ตำแหน่งเจ้าหน้าทื่วิจัย

 

หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9461, 9464

 

 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.