คณะผู้บริหาร


  

ผศ.ดร.วาสนา  ภานุรักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

   

ผศ.ดร.นิรันดร์  คงฤทธิ์                                                  ผศ.ดร.จิรัฐิพร  ไทยงูเหลือม                                               ผศ.ดร.วราวุธ ธนะมูล                                                นางภควรรณ ศกุนตนาค

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

                                                                                         

 

 

 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.