ม.มหิดล : สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่๖ (RDI for Disruptive Education:การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) (Post: 11/8/2020)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020)  (Post: 16/7/2020)
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10  (Post: 16/7/2020)
ม.ขอนแก่น : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 The 5th Thailand International college Consortium International Conference (TICCIC) 2020  (Post: 5/6/2020)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 (FAR6)  (Post: 20/3/2020)
กรมสุขภาพจิต : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry  (Post: 18/3/2020)
กรมสุขภาพจิต : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry  (Post: 18/3/2020)
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ : ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  (Post: 18/3/2020)
สมาคมส่งเสริมการวิจัย: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย  (Post: 28/2/2020)
ม.ราชธานี: จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5"  (Post: 28/2/2020)
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6  (Post: 14/2/2020)
ม.นอร์ท-เชียงใหม่ : ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 10  (Post: 12/2/2020)
ม.มหิดล : สัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563  (Post: 6/2/2020)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563  (Post: 6/2/2020)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7  (Post: 4/2/2020)
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาตะวันออกเฉียงเหนือ : จัดประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1  (Post: 4/2/2020)
วิทยาลัยนครราชสีมา : จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  (Post: 17/1/2020)
ม.หาดใหญ่ : หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11  (Post: 17/1/2020)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4  (Post: 28/10/2019)
ม.ราชภัฏรําไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13  (Post: 25/10/2019)
ม.นเรศวร : ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ?นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม? คร้งที่ 15  (Post: 25/10/2019)
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า"  (Post: 25/10/2019)
ม.เวสเทิร์น จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15  (Post: 11/9/2019)
ม.สงขลานครินทร์ การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference และการประชุมฯ 4th Inspirational Scholar Symposium  (Post: 11/9/2019)
ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 15  (Post: 11/9/2019)
สมาคมรัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "9th International Social Sciences and Business Research Conference"  (Post: 11/9/2019)
สมาคมรัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "10th National and International Conference on Humanities and Social Sciences"  (Post: 11/9/2019)
ม.เกษตร (วข.สกลนคร) การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562  (Post: 11/9/2019)
อว. : ขอเชิญส่งบทความวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น และ ลงทะเบียนเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13"  (Post: 5/7/2019)
ม.ราชภัฏภูเก็ต : การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12  (Post: 4/7/2019)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R  (Post: 19/6/2019)
ศวทช. : ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Invertebrate Immunology  (Post: 5/6/2019)
นิด้า : เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562  (Post: 5/6/2019)
วช. : ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562  (Post: 17/4/2019)
NIDA : จัดการประชุมระดับนานาชาติ ICCS 2019  (Post: 17/4/2019)
วช. : ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  (Post: 20/3/2019)
วช. : จัดประชุมสัมมนางานวิจัย  (Post: 20/3/2019)
มรภ.พิบูลสงคราม : สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7  (Post: 11/3/2019)
ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562  (Post: 11/3/2019)
มรภ.เชียงใหม่ : โครงการ ?สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่? (ลูกไก่)  (Post: 4/3/2019)
ม.เวสเทิร์น : จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14  (Post: 4/3/2019)
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : เสนอบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  (Post: 13/2/2019)
วช. : ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019  (Post: 13/2/2019)
วช. : ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562  (Post: 13/2/2019)
ม.ราชพฤกษ์ : จัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)  (Post: 12/2/2019)
มรภ.รำไพพรรณี :  (Post: 12/2/2019)
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (Post: 8/2/2019)
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (Regional Research Expo 2019)  (Post: 8/2/2019)
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019  (Post: 8/2/2019)
? สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2 ? The 2nd National Public Health Research Conference 2019  (Post: 8/2/2019)
International Conference on Biodiversity (IBD 2019)  (Post: 8/2/2019)
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  (Post: 31/1/2019)
วช. : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019  (Post: 31/1/2019)
มรภ.อุตรดิตถ์ : เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (Post: 31/1/2019)
วช. : เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)  (Post: 31/1/2019)
มทร.รัตนโกสินทร์ : จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1  (Post: 17/1/2019)
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น : จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5  (Post: 17/1/2019)
มรภ.เลย : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 (Research and Innovation For Sustainable Local Development Conference 2019)  (Post: 17/1/2019)
มรภ.ยะลา : จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562  (Post: 17/1/2019)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  (Post: 14/1/2019)
ม.บูรพา : จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยพูรพา พ.ศ.๒๕๖๒ (The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research)  (Post: 7/1/2019)
มรภ.ศรีสะเกษ : จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่งใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 7  (Post: 7/1/2019)
ม.หาดใหญ่ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 10  (Post: 7/1/2019)
วิทยาลัยนครราชสีมา : จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  (Post: 7/1/2019)
วช. เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย ? เกาหลี (NRCT - NRF)  (Post: 7/1/2019)
วช : กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา  (Post: 7/1/2019)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 3 ณ ไต้หวัน  (Post: 2/1/2019)
มรภ.บุรีรัมย์ : จัดโครงการฝึกอบรม ?สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่? (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ2562 (รุ่นที่ 1)  (Post: 25/12/2018)
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง ?พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?  (Post: 25/12/2018)
บัณฑิตวิทยาลัย : มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20  (Post: 18/12/2018)
ม.ทักษิณ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development)  (Post: 18/12/2018)
ม.ลัยมหิดล : ขอเชิญส่งผลงานและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1  (Post: 18/12/2018)
ม.นครพนม : การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1  (Post: 18/12/2018)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0" ครั้งที่ 1  (Post: 27/11/2018)
ม.สงขลานครินทร์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference  (Post: 22/11/2018)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยจากญี่ปุ่น  (Post: 14/11/2018)
ม.ราชภัฏอุดรธานี : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3  (Post: 14/11/2018)
มสธ. : ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ?มสธ.วิจัย? ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562  (Post: 14/11/2018)
ม.พะเยา : ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย "Phayao Research Conference 2019"  (Post: 22/8/2018)
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 "วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสังคม"  (Post: 16/8/2018)
ม.สงขลานครินทร์ : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference ?Higher Education for All: Surviving in Times of Change?  (Post: 18/7/2018)
ม.นเรศวร : ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14"  (Post: 11/7/2018)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล) Connecting Local Research to International Perspectives)  (Post: 13/6/2018)
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช : ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชวิจัย ครั้งที่ 4  (Post: 21/5/2018)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ : เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 และระดับชาติ ครั้งที่ 2  (Post: 21/5/2018)
ม.เวสเทิร์น : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 (7-8 ก.ค. 61)  (Post: 18/5/2018)
ม.ราชภัฏยะลา : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 "Creative Research for Stability Properity and Sustainability"  (Post: 9/5/2018)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกล สู่สากล" (Connecting Local Research to International Perspectives)  (Post: 9/5/2018)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ขอเชิืญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2018  (Post: 17/4/2018)
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2561  (Post: 4/4/2018)
สวพ.นครราชสีมา : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนบทความฯ  (Post: 31/3/2018)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 2  (Post: 26/3/2018)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9  (Post: 13/3/2018)
วช. : เชิญสถาบันการศึกษาส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  (Post: 13/3/2018)
ม.ราชภัฏลำปาง : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4  (Post: 5/3/2018)
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  (Post: 5/3/2018)
ม.สงขลานครินทร์ : ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3  (Post: 2/3/2018)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : ขยายเวลารับบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Business and Industrial Research  (Post: 21/2/2018)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม"  (Post: 21/2/2018)
ม.ราชธานี : ขอเชิญชวนเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3"  (Post: 21/2/2018)
ม.ราชภัฏชัยภูมิ : ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1  (Post: 20/2/2018)
ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561  (Post: 20/2/2018)
ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์ : ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2  (Post: 6/2/2018)
ม.วลัยลักษณ์ : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Innovation and Natural Products for Health and Well-Being"  (Post: 1/2/2018)
ม.ราชภัฏสุรินทร์ : ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ?สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10?  (Post: 30/1/2018)
ม.ราชภัฏราชนครินทร์ : ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9  (Post: 24/1/2018)
ม.แม่โจ้ : ประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหกิจวิทยาการระดับนานาชาติ "Princess Maha Chakri Sirindhon CONGRESS (SC 2018)  (Post: 24/1/2018)
BIOTEC : International Symposium on Human and Veterinary Viruses 2018: From Research to Application (Virus-symposium 2018)  (Post: 24/1/2018)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "โครงการอบรมปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่"  (Post: 24/1/2018)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (I-SEEC 2018)  (Post: 10/1/2018)
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  (Post: 10/1/2018)
มรภ.สงขลา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประทศ ครั้งที่ 12 (RANC 2018)  (Post: 10/1/2018)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่่น ครั้งที่ 4  (Post: 4/1/2018)
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5  (Post: 4/1/2018)
ม.ทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28  (Post: 4/1/2018)
ม.ราชมงคลศรีวิชัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  (Post: 25/12/2017)
ม.ราชภัฏนครปฐม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10  (Post: 25/12/2017)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิืญส่งบทความเข้าร่วม The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018?Social Sciences and Interdisciplinary Studies  (Post: 6/12/2017)
ม.หาดใหญ่ เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9 ?พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล?  (Post: 6/12/2017)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 13  (Post: 6/12/2017)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11  (Post: 27/11/2017)
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เชิญชวนเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 "การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"  (Post: 27/11/2017)
ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1  (Post: 27/11/2017)
มรภ.บุรีรัมย์ ขอเชฺิญส่งบทความเพื่อร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Research Conference 2018: NIRC II 2018  (Post: 27/11/2017)
มรภ.เลย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2560 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน"  (Post: 27/11/2017)
มรภ.พิบูลสงคราม : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ?พิบูลสงครามวิจัย? พ.ศ. 2561 ?Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน?  (Post: 22/11/2017)
ม.วลัยลักษณ์ : ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ?วลัยลักษณ์วิจัย? ครั้งที่ 10  (Post: 3/11/2017)
BIOTEC : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง Technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering  (Post: 30/10/2017)
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "BANIC 2017"  (Post: 7/9/2017)
วช. : ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 (The 6th Thai-Chinese Strategic Research Seminar)  (Post: 20/7/2017)
ม.ราชภัฏรำไพพรรณี : ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8  (Post: 18/7/2017)
มรภ.รำไพพรรณี : การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 35  (Post: 11/7/2017)
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การอบรมฯ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”  (Post: 11/7/2017)
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมครั้งที่ 2 หัวข้อ “การบูรณาการนิติวิทยาศาสตร  (Post: 6/7/2017)
สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม”  (Post: 25/6/2017)
มรภ.นครสวรรค์ : ขยายเวลารับบทความร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2  (Post: 22/6/2017)
การสัมมนาระดับนานาชาติ ในหัวข้อ ศาสตร์พระราชา: นัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Post: 20/6/2017)
The 2nd KU SRC Annual มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา : จัด Conference การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  (Post: 20/6/2017)
จุฬาลงกรณ์ฯ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43)  (Post: 20/6/2017)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : จัดการประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2017  (Post: 20/6/2017)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : งานประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากลครั้งที่ 2 "50 ปี ม.อ. สันติภาพเพื่อสังคม"  (Post: 20/6/2017)
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI) และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโน บับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 (2nd  (Post: 20/6/2017)
คณะสถาปัตยกรรม ม.นเรศวร : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ "ศิลปะ สถาปัตกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  (Post: 20/6/2017)
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น : ขอเชิญร่วมงาน "เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดับนานาชาติ" (Research Instrument Expo 2017)  (Post: 19/6/2017)
มรภ.รำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017  (Post: 19/6/2017)
มรภ.ภูเก็ต : ขอเชิญเข้าร่วมการการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ INCOMaR ครั้งที่ 7  (Post: 19/6/2017)
มรภ.สุราษฎร์ธานี : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"  (Post: 18/6/2017)
ม.พายัพ : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2561  (Post: 12/6/2017)
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (NEUNIC2017)  (Post: 5/6/2017)
ม.ทักษิณ : ประชาสัมพันธ์โครงการ ธhe 21st AFBE Conference "Creativity and Innovation for Smart Societies and Sustainable Development"  (Post: 4/6/2017)
BIOTEC : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Thailand Metabolomics Workshop 2017  (Post: 4/6/2017)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานปะชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 Internationai conference on Business Managgemnt and Social Sciences ICMSS”  (Post: 1/6/2017)
มรภ.พระนครศรีอยุธยา : 2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology.  (Post: 1/6/2017)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชาสัมพันธ์ข่าวสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาตื ครั้งที่ 14  (Post: 10/5/2017)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญส่งผลงานเข้าร่วม โครงการการประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 ขึ้นภายใต้ชื่อ จากท้องถิ่นสู่สากล ในบริบทประเทศไทย 4.0 "From Local to Global in the Context of Thailand 4.0"  (Post: 10/5/2017)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3”  (Post: 10/5/2017)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (Natural Medicine: from Local Wisdom to International Research)  (Post: 7/5/2017)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎ์ธานี ครั้งที่ 13  (Post: 7/5/2017)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมโครงการบัณฑิตศึกษาวิชาการ: การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1  (Post: 7/5/2017)
วช. : ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017  (Post: 1/5/2017)
มหาวิทยาลัยราชธานี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2  (Post: 24/4/2017)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (The Second National Conference on Quality Management And Techno  (Post: 14/3/2017)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  (Post: 14/3/2017)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 6  (Post: 14/3/2017)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560  (Post: 14/3/2017)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  (Post: 14/3/2017)
สมาคมสถาบันอุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560  (Post: 14/3/2017)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลตะวันออก ครั้งที่ 10  (Post: 13/3/2017)
มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Burapha University International Conference 2017)  (Post: 13/3/2017)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมงาน Naresuan Research Conference 13 (นเรศวรวิจัยครั้งที่ 13)  (Post: 13/3/2017)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017)  (Post: 14/2/2017)
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ  (Post: 10/2/2017)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 (The 4th SAU National Interdisciplinary Conference 2017, (SAUNIC 2017)  (Post: 10/2/2017)
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1  (Post: 10/2/2017)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11  (Post: 31/1/2017)
International Conference on Nation-Building 2017(ICNB 2017) ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  (Post: 25/1/2017)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok international Intellectual Property, Inventive, Innovation and Technology E  (Post: 25/1/2017)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญประชุมวิชาการ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “Active Learning: Classrooms of the Future”  (Post: 25/1/2017)
สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยธนบุรี  (Post: 25/1/2017)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3  (Post: 25/1/2017)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน”  (Post: 25/1/2017)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ThaiSim 2017 “Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0” และการประชุ  (Post: 25/1/2017)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญส่งบทความ/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (The 1st National and lnternat  (Post: 25/1/2017)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4  (Post: 24/1/2017)
สภาปัญญาพันธ์ ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติและสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017  (Post: 24/1/2017)
BIOTEC : ขอเชิญเข้าร่วมกาประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 (AGBIO 2017) และ Starch Update 2017  (Post: 24/1/2017)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต  (Post: 4/1/2017)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  (Post: 4/1/2017)
มรภ.นครราชสีมา : อบรมเทคนิคการเขียนบทความ ประจำปี พ.ศ. 2560  (Post: 22/12/2016)
ทดสอบบบบ  (Post: 21/12/2016)
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National and International Conference on Education for Sustainable Locality Development 2017)  (Post: 9/12/2016)
ม.หาดใหญ่ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7  (Post: 6/12/2016)
มรภ.พิบูลสงคราม : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  (Post: 6/12/2016)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4  (Post: 2/12/2016)
ม.วงษ์ชวลิตกุล : ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาฯ และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4  (Post: 1/12/2016)
ม.พายัพ : ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2560 Payap University Research Symposium 2017  (Post: 1/12/2016)
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง : ขอเชิญร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5"  (Post: 25/11/2016)
มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”  (Post: 25/11/2016)
มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8 “วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”  (Post: 18/11/2016)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11  (Post: 9/11/2016)
ม.ธรรมศาสตร์ : ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICSLE2016  (Post: 9/11/2016)
มรภ.มหาสารคาม : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (Post: 9/11/2016)
ม.วลัยลักษณ์ : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  (Post: 7/11/2016)
มทร.สุวรรณภูมิ : ประชาสัมพันธ์โครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2  (Post: 7/11/2016)
มรภ.อุดรธานี : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2 : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมประเพณีในอีสาน  (Post: 3/11/2016)
มรภ.เพชรบุรี : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3  (Post: 1/11/2016)
จุฬาลงกรณ์ฯ : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9  (Post: 9/10/2016)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41  (Post: 9/10/2016)
มรภ.สุราษฎร์ธานี : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12  (Post: 9/10/2016)
มรภ.ภูเก็ต : ขอเชิญเข้าร่วมการการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8  (Post: 2/10/2016)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  (Post: 19/9/2016)
มรภ.นครปฐม : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals)  (Post: 14/9/2016)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development)  (Post: 14/9/2016)
วิทยาลัยสันตพล : ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ : สันตพล จินตนาการสู่่การวิจัย ครั้งที่ 1"  (Post: 14/9/2016)
มสธ. : ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (มสธ.วิจัย) ประจำปี 2560  (Post: 14/9/2016)
ม.ศรีปทุม : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11  (Post: 6/9/2016)
มทร.รัตนโกสินทร์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business (Sus-LaB)  (Post: 1/9/2016)
ม.พะเยา : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6  (Post: 1/9/2016)
ม.เจ้าพระยา : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  (Post: 31/8/2016)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี : ขอเชิญร่วมอบรมฯ โครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 22/8/2016)
ม.สงขลานครินทร์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference  (Post: 22/8/2016)
SIBR-RDINRRU 2017 SYDNEY INTERNATIONAL CONFERENCE  (Post: 20/8/2016)
มทร.ล้านนา : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับงานประชุม  (Post: 15/8/2016)
ส.พระปกเกล้า : ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Post: 10/8/2016)
มรภ.กำแพงเพชร : เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3  (Post: 10/8/2016)
มทส. : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ประจำปี 2559  (Post: 10/8/2016)
สกอ. : ปอมท. ขยายเวลารับผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "การวิจัยระบบการศึกษาไทย" ประจำปี 2559  (Post: 8/8/2016)
วช. : ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ  (Post: 8/8/2016)
ม.เชียงใหม่ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13  (Post: 4/8/2016)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฯ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (Post: 30/7/2016)
มรภ.เชียงราย : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11  (Post: 20/7/2016)
NIDA : ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559  (Post: 13/7/2016)
มรภ.ธนบุรี : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”  (Post: 19/6/2016)
มรภ.บุรีรัมย์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4  (Post: 13/6/2016)
ม.สวนดุสิต : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา SEAAIR 2016 Conference  (Post: 12/6/2016)
มทร.รัตนโกสินทร์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1  (Post: 5/6/2016)
มรภ.อุตรดิตถ์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดการความรู้และการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ 21  (Post: 31/5/2016)
มรภ.สวนสุนนันทา : ขอเชิญร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  (Post: 12/5/2016)
มรภ.อุบลราชธานี : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศกรรม (NCITE2016)  (Post: 12/5/2016)
ม.เวสเทิร์น : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สังคม”  (Post: 12/5/2016)
ม.สวนดุสิต : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา SEAAIR 2016 Conference  (Post: 12/5/2016)
ม.มหาสารคาม : ขอเชิญเข้าร่วม The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016  (Post: 12/5/2016)
วช. : ขอเชิญร่วมสัมนา เรื่อง การสัมนาเสนอผลงานวิัจัยประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข่าว ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  (Post: 12/5/2016)
สกอ. : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11  (Post: 12/5/2016)
ม.สงขลานครินทร์ : ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษา เพื่อการนำเสนอแบบ ปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference  (Post: 12/5/2016)
มรภ.นครสวรรค์ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ( ICNSRU 2016)  (Post: 12/5/2016)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Post: 10/5/2016)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2”  (Post: 20/4/2016)
สกว. : โครงการฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร และเชิญประชุมเพื่อรับฟังสถานะโครงการทุนรุ่นใหม่  (Post: 18/4/2016)
กรมสุขภาพจิต : การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559  (Post: 18/4/2016)
lสถาบันปัญญาภิวัฒน์ : งานประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6  (Post: 18/4/2016)
ศูนย์บริการวิชาการ มศว. : จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การทำงาน เชิงวิเคราะห์และทำผลงานวิจัยสถาบันแบบง่ายจากงานประจำ"  (Post: 4/4/2016)
มรภ.สุราษฎร์ธานี : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12ฎ  (Post: 30/3/2016)
มรภ.พระนครศรีอยุธยา : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7))  (Post: 21/3/2016)
มรภ.เพชรบูรณ์ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16  (Post: 15/3/2016)
มรภ.สงขลา : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6" (The 6th SKRU Conference : Focus on Education and Culture for Community Development)  (Post: 15/3/2016)
มรภ.กาญจนบุรี : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม : Research Development to Social Engagement  (Post: 15/3/2016)
NIDA : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559  (Post: 15/3/2016)
มรภ.สวนสุนันทา : ขอเชิญร่วมส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2016  (Post: 10/3/2016)
ม.ราชธานี : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 : ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1  (Post: 10/3/2016)
มรภ.พระนครศรีอยุธยา : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2016 International Workshop on Smart info-Media Systems in Asia (SISA 2016)  (Post: 9/3/2016)
มรภ.พระนครศรีอยุธยา : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7  (Post: 9/3/2016)
วิทยาลัยนครราชสีมา : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559  (Post: 9/3/2016)
สถาบันไทย-ญี่ปุ่น : ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)  (Post: 29/2/2016)
ม.นอร์ทเทิร์น : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 “สรรค์สร้างงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”  (Post: 29/2/2016)
มรภ.ภูเก็ต : การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7  (Post: 29/2/2016)
มศว. : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 9  (Post: 10/2/2016)
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกบอรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่)  (Post: 8/2/2016)
BIOTEC : เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Thai- German Bioeconomy Conference: Cooperation Oppotunities for a Sustainable Bioeconomy  (Post: 5/2/2016)
มทร.ตะวันออก : เชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9  (Post: 5/2/2016)
มรภ.ยะลา : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5  (Post: 20/1/2016)
มสธ. : มสธ.วิจัย National Conference 2016  (Post: 8/1/2016)
วช. : Academia Responsibility for Sustainable Society - Lessors Learned from Social Business international Conference  (Post: 8/1/2016)
BIOTEC : Technologies for Agriculture in Dryland: Case Study from Isael Symposium  (Post: 8/1/2016)
มรภ.ราชนครินทร์ : เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอฯระดับชาติ ครั้งที่ 8  (Post: 8/1/2016)
ม.บูรพา : ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วม The 5th Burapha University International Conference 2016  (Post: 28/12/2015)
ม.เกริก : ขอเชิญร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559  (Post: 25/12/2015)
มรภ.ราชนครินทร์ : เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม"สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่)  (Post: 23/12/2015)
มรภ.เพชรบูรณ์ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  (Post: 8/12/2015)
มข. : ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมข. ครั้งที่ 5 "อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน"  (Post: 4/12/2015)
มรภ.ภูเก็ต : ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มรภ.ภูเก็ต  (Post: 25/11/2015)
ม.หาดใหญ่ : เชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 และนำเสนอผลงาน  (Post: 20/11/2015)
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง : เชิญนำเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4  (Post: 20/11/2015)
มรภ.อุบลราชธานี : ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม นานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Post: 20/11/2015)
มรภ.สุรินทร์ : ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ  (Post: 20/11/2015)
ม.Western : เชิญร่วมประชมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5  (Post: 20/11/2015)
NIDA : เชิญร่วมประชุมฯ เรื่อง NIDA 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Post: 20/11/2015)
สมาคมส่งเสริมการวิจัย : เชิญชวนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  (Post: 9/11/2015)
BIOTEC : สัมมนา เรื่อง Plant Phenomics  (Post: 9/11/2015)
วช. : เชิญร่วมการประชุมระดมสมอง เรื่อง "ท้าทายไทย:ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร"  (Post: 20/9/2015)
วช. : ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง"การพัฒนา TLO เพื่อการผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาด"  (Post: 7/9/2015)
สกอ. : ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "นวัตกรรมท้องถิ่น สู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน"  (Post: 2/9/2015)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครราชสีมา : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2558  (Post: 26/8/2015)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ : เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6"  (Post: 23/8/2015)
ม.นเรศวร : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (Post: 23/8/2015)
ม.ขอนแก่น : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ CSCD 2015  (Post: 9/8/2015)
สวก. : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้กรอบการวิจัย สวก.และประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 2/8/2015)
ม.ขอนแก่น : เชิญร่วมเข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (Post: 12/7/2015)
นิด้า : เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS"  (Post: 12/7/2015)
นิด้า : เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2558  (Post: 12/7/2015)
มรภ.เชียงราย : เชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์โครงการ  (Post: 8/7/2015)
วช. : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558"  (Post: 8/7/2015)
ม.แม่โจ้ : การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36  (Post: 21/6/2015)
ม.รามคำแหง : โครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558  (Post: 11/6/2015)
วช. : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559  (Post: 11/6/2015)
มรภ.สวนสุนันทา : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558  (Post: 7/6/2015)
ม.สงขลานครินทร์ : เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.อ.วิจัยทางการศึกษา  (Post: 28/5/2015)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช : เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม"การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ"  (Post: 27/5/2015)
สกว. : เชิญเข้าร่วมประชุมเวทีเสวนา "ชนบทไทย : พื้นที่วิจัยสำหรับนักวิชาการรุ่นใหม่"  (Post: 27/5/2015)
วช. : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "งานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน"  (Post: 25/5/2015)
สวก. : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1"  (Post: 25/5/2015)
ม.นเรศวร : จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์  (Post: 17/5/2015)
ม.มหาสารคาม : จัดประชุมทางวิชาการ (จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม)  (Post: 17/5/2015)
ม.รามคำแหง : โครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558  (Post: 17/5/2015)
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ : การประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอบทความ  (Post: 17/5/2015)
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7  (Post: 17/5/2015)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : เชิญเสนอบทความวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ  (Post: 17/5/2015)
ม.สงขลานครินทร์ : เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7  (Post: 17/5/2015)
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น : เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1  (Post: 17/5/2015)
มรภ.ธนบุรี : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2558  (Post: 11/5/2015)
มรภ.มหาสารคาม : เชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  (Post: 11/5/2015)
มรภ.เพชรบุรี : เชิญร่วมนำเสนอผงานวิจัยฯ ครั้งที่ 5  (Post: 11/5/2015)
ส.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานฯ ประจำปี 2558  (Post: 11/5/2015)
NIDA : ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาฯ ประจำปี 2558  (Post: 11/5/2015)
สวก. : เชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1"  (Post: 29/4/2015)
ม.บูรพา : เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย  (Post: 27/4/2015)
มรภ.เพชรบุรี : เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในกรประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5  (Post: 27/4/2015)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม : เชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมในการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 5  (Post: 19/4/2015)
สกอ. : การประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4  (Post: 19/4/2015)
มรภ.สุราษฎร์ธานี : เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 11  (Post: 19/4/2015)
มรภ.เทพสตรี : เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 6  (Post: 19/4/2015)
มรภ.ราชนครินทร์ : ขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 35  (Post: 19/4/2015)
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ : ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 4  (Post: 19/4/2015)
มรภ.สุราษฎร์ธานี : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)  (Post: 15/4/2015)
ม.มหาสารคาม : เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมแห่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6  (Post: 15/4/2015)
วช. : เชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9  (Post: 15/4/2015)
สกอ. : เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ "ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์"  (Post: 15/4/2015)
มทร.ศรีวิชัย : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงานวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7  (Post: 6/2/2015)
ม.มหาสารคาม : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม  (Post: 6/2/2015)
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี 2558  (Post: 4/2/2015)
เชิญเข้าร่วมอบรม : เทคโนโลยีการใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์หมัก (ไซเจล)  (Post: 7/1/2015)
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  (Post: 23/12/2014)
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย (การพัฒนานักวิจัยใหม่)  (Post: 23/12/2014)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558  (Post: 18/12/2014)
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน "การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5"  (Post: 18/12/2014)
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7  (Post: 18/12/2014)
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  (Post: 18/12/2014)
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนโครงการพัฒนาและการประเมินผลโครงการ"  (Post: 18/12/2014)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)  (Post: 28/2/2014)
ภาพถ่าย งานประชุมวิชาการถักทองงานวิจัยครังที่ 8 (14.08.55)  (Post: 28/2/2013)
ประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 8  (Post: 28/5/2012)
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)  (Post: 4/5/2012)
เอกสารพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการเรียนการสอน  (Post: 8/12/2011)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประเมินงานวิจัยเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  (Post: 10/9/2011)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย(R2R)  (Post: 10/9/2011)
รายงานการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (Post: 8/6/2011)
จัดเวทีรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและอบรมปฏิบัติการวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัย  (Post: 31/8/2010)
โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 6  (Post: 14/6/2010)
ประชุมปฎิบัติการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับนักวิจัยใหม่  (Post: 23/5/2010)
การประชุมโครงการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ (ABC-PUS/MAG)  (Post: 12/10/2009)
กำหนดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล”  (Post: 10/9/2009)
โครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล”  (Post: 10/9/2009)

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.