นโยบายผู้อำนวยการ

นโยบายผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่นตนเองและยกระดับคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยครบวงจรทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ปณิธาน : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นและยกระดับสู่ระดับประเทศและนานาชาติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างนักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
 • สร้างศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้มีความพร้อมทุกด้านและมีความมั่นใจในการทำวิจัยอ่างมืออาชีพ
 • พัฒนานักวิจัยรุ่นกลางให้มีความพร้อมในการทำงานวิจัยกับแหล่งทุนหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างนักวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ
 • สร้างและเพิ่มจำนวนนักบริหารโครงการวิจัยมืออาชีพให้มากขึ้น เพื่อรองรับชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความมีชื่อเสียงและประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโส รวมถึงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
 • สร้างความพร้อมล่วงหน้าให้กับนักวิจัยทั้งรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส เพื่อให้มีความสามารถที่จะนำเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแหล่งทุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยปฏิบัติงานวิจัยด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • พัฒนานักวิจัยสู่การเป็นคณะกรรมการการประเมินผลงานวิจัย (Peer Review) และผู้วิพากษ์งานวิจัย (Commentator)
 1. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
 • สนับสนุนกลไกการพัฒนาและทักษะที่เป็นประโยชน์กับการวิจัย เช่น การพัฒนาทักษะ การตั้งโจทย์วิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนรายงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
 • สนับสนุนและแสวงหนทางในการที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งภายในและภายนอกมากยิ่งขึ้น
 • สนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยโดยเฉพาะการนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 • ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research: ABC) เพื่อก่อให้เกิดข้อเสนอและด้านต่างๆในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และทำให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้านการวิจัยท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการวิจัยในลักษณะบูรณาการ เพื่อสร้างสมรรถนะในการแข่งขันตอบสนองต่อความต้องการข้องท้องถิ่น สังคม และประเทศ และเป็นไปตามกระแสโลก นโยบายประเทศ และหน่วยให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศในแต่ละศาสตร์ ได้แก่ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาธารณสุขศาสตร์
 • ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยที่นำมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอน (BBL, PBL, RBL) ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทำงานวิจัยสถาบัน เพื่อจะได้นำผลการวิจัยใช้ในการพัฒนาคุณภาพด้านการดำเนินงานและการให้บริการ ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้น เช่น ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ เป็นต้น
 • ส่งเสริมให้นักศึกษามีการทำงานวิจัยในสาขาวิชาชีพตนเองเพื่อเป็นการพัฒนาบัณฑิตและสาขาวิชาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
 1. พัฒนาเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • สร้างความเชื่อมโยงนโยบายการบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) และคณบดี (คณบดี) ให้มีทิศทางการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสาขาเดียวกันและระหว่างสาขาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยภาคเอชนในลักษณะร่วมทุนเพื่อทำโครงการวิจัยร่วมกัน
 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับนักวิจัยทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 • สร้างกลไกการประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้กว้างขวางและหลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาแหล่งเงินทุน
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย วิชาการสู่สาธารณชนทุกระดับของประเทศ และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสาขาต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 1. พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ทันสมัย มีคุณค่า และเกิดธรรมาภิบาล
 • ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการวิจัยในทุกหน่วยงานเพื่อให้บุคลการทุกระดับและทุกภาคส่วนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววับการวิจัย มีความรู้สึกเป็นกันเอง และให้บริการด้วยความอบอุ่น
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการวิจัย และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและให้สอดคล้องกับดัชนีการประเมินผลของ สมศ. และ ก.พ.ร.
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม รวมถึงวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • พัฒนาคลังความรู้ ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและแหล่งทุนวิจัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการเผยแพร่ผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาผ่านเว็บไซต์และสื่อต่างๆ สู่สาธารณชนและสากล
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีความทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
 • สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการด้านวิจัยเคลื่อนที่/คลินิกและคลินิกเคลื่อนที่/ระบบพี่เลี้ยง (Mentorship) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านการวิจัย และให้กำลังใจนักวิจัย
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรที่เกิดจากผลงานวิจัยของบุคลากร
 • สร้างกลไกการติดตามและการประเมินผลโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับประเทศ และกำหนดทิศทางการวิจัยใหม่ๆ
 • พัฒนาระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion) สถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้บุคลากรสามารถเสนอแนะการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่าน Intranet และ Internet ได้
 1. พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล
 • พัฒนาวารสารวิจัยเข้าสู่วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ในกลุ่มที่ 1 และยกระดับสู่สากลอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journal Online: ThaiJO) เพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตและเผยแพร่สู่ผู้ใช้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
 • จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานในทุกหลักสูตร
 • จัดมหกรรมแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อนำผลงานในทุกศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสะท้อนสู่สาธารณชนและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสัมมนาทางการวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ โดยให้ความสำคัญกับยุทศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและศาสตร์พระราชา
 • สร้างศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (ราชภัฏโพล) เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางความคิดของประชาชนในทุกภาคส่วนสู่สาธารณชน

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.