หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 

การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์                                  

enlightened ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
enlightened 
ตรวจสอบรายชื่อโครงการวิจัยที่ยื่นเข้ารอบประชุมเพื่อพิจารณารับรองฯ
         
  
 Plus free icon  รายชื่อโครงการวิจัย ประจำปี 2561
          
   Plus free icon  รายชื่อโครงการวิจัย ประจำปี 2562
             
Plus free icon  รายชื่อโครงการวิจัย ประจำปี 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new

enlightened ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
enlightened 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง : download
  Form-001 แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการยื่นขอพิจารณารับรองฯ
  Form-002 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรอง
  
Form-003 คำขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  Form-004 เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร
  Form-005 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
  Form-006 บันทึกข้อความขอรับรองการสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
  
Form-007 บันทึกข้อความขอชี้แจงข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

*** กรุณาชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยและแนบสำเนาเป็นหลักฐานมาพร้อมกับเอกสารโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ***       

เอกสาร ข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

  จริยธรรมการวิจัยในคน (วช.)

  จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ (วช.)

  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

  จริยธรรมการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา (กันยายน 2552)

  รายงานเบลมองต์ (The Belmont Report) มิถุนายน 2551

  กฎนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG CODE, 1947)                         

  ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก ค.ศ. 2008 (Declaration of Helsinki) มิถุนายน 2553

  แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ (CIOMS-International-Guideling) สิงหาคม 2552

  เว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน : วช.

  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย : FERCIT      

  CREC

  อบรมออนไลน์ : CITY PROGRAM                            

   คู่มือการใช้งาน CITY Program         
สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน > E-learning

    สำนักงานหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4 ห้อง 09.04.07 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000   ติดต่อ :  044-009009  ต่อ  9460, 9461   E-mail :  ethics@nrru.ac.th

   

More text goes here.

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.