หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 

การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์                                  
enlightened  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Image result for icon pdf
enlightened  ตรวจสอบสถานะโครงการวิจัยที่ยื่นเข้ารอบประชุมเพื่อพิจารณารับรองฯ
             
Plus free icon  โครงการวิจัย ประจำปี 2561
              
Plus free icon  โครงการวิจัย ประจำปี 2562
              
Plus free icon  โครงการวิจัย ประจำปี 2563  Image result for icon pdf ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new

enlightened  แจ้งรอบการประชุมโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
             
Image result for icon  ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new
             Image result for icon  เอกสารการยื่นขอพิจารณารับรองฯ ส่งไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน
             
Image result for icon  
การพิจารณาจริยธรรมฯ ต้องดำเนินการยื่นก่อนเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
enlightened  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการยื่นขอเอกสารแบบฟอร์ม 
Image result for icon pdf ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new
enlightened  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง : download (update 28.02.2020)Image result for wordผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new
  Form-001 แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการยื่นขอพิจารณารับรองฯ
  Form-002 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรอง
  
Form-003 คำขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  Form-004 เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร
  Form-005 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
  Form-006 บันทึกข้อความขอรับรองการสอบผ่านโครงร่างวิจัยฯ (กรณีเป็นนักศึกษา)
  Form-007 บันทึกข้อความขอชี้แจงข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
  Form-008 แบบสรุปผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อแจ้งปิดโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ

** กรุณาชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย และแนบสำเนาเป็นหลักฐานมาพร้อมกับเอกสารโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ** 
 (สำเนา) เลขที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขา ม.ราชภัฏนครราชสีมา  


เอกสาร ข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

  จริยธรรมการวิจัยในคน (วช.) 
  จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ (วช.)
  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
  จริยธรรมการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา (ก.ย.2552)
  รายงานเบลมองต์ (The Belmont Report) มิถุนายน 2551
  กฎนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG CODE, 1947)                         
  ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก ค.ศ. 2008 (Declaration of Helsinki) (มิ.ย.2553)
  แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ (CIOMS-International-Guideling) (ส.ค.2552)
  เว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน : วช.
  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย : FERCIT      
  CREC
  อบรมออนไลน์ : CITY PROGRAM         คู่มือการใช้งาน CITY Program    
  สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (วช.) > อบรมออนไลน์ E-learning

    สำนักงานหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :
อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 09.04.06 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
 ติดต่อ : 044-009009 ต่อ 9460  E-mail: ethics@nrru.ac.th

   

More text goes here.

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.