หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์                                  
enlightened  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นฯ Image result for icon pdf
enlightened  ตรวจสอบสถานะโครงการวิจัยที่ยื่นขอเพื่อพิจารณารับรองฯ  Image result for icon pdf ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new
             Plus free icon  โครงการวิจัย ประจำปี 2561
              
Plus free icon  โครงการวิจัย ประจำปี 2562
              
Plus free icon  โครงการวิจัย ประจำปี 2563 
             
Plus free icon  โครงการวิจัย ประจำปี 2564
แก้ไข, เอกสาร, แฟ้ม อิสระ ไอคอน ของ Office work ข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่น Ethics NRRU ให้ครบถ้วน Image result for icon pdfผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new     
enlightened  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการยื่นขอเอกสารแบบฟอร์ม Image result for icon pdf ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new
enlightened  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง : download (update 29.11.2564)Image result for wordผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new

  Form-001 แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการยื่นขอพิจารณารับรองฯ
  Form-002 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองฯ
  Form-003 คำขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  Form-004 เอกสารคำชี้แจงอาสาสมัคร
  Form-005 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
  Form-006 บันทึกข้อความขอรับรองการสอบผ่านโครงร่างวิจัยฯ (กรณีเป็นนักศึกษา)
  Form-007 บันทึกข้อความขอชี้แจงข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
  Form-008 แบบสรุปผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อแจ้งปิดโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ
  Form-009 แบบประเมินระดับความเสี่ยงสำหรับงานวิจัยในมนุษย์

        ** กรุณาชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย และแนบสำเนาหลักฐานมาพร้อมกับเอกสารโครงการวิจัยฯ ** 
 (สำเนา) เลขที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขา ม.ราชภัฏนครราชสีมา   Image result for icon pdf

  อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดย : SUDARAT.M


เอกสาร ข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

  จริยธรรมการวิจัยในคน (วช.) 
  จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ (วช.)
  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
  จริยธรรมการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา (ก.ย.2552)
  รายงานเบลมองต์ (The Belmont Report) มิถุนายน 2551
  กฎนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG CODE, 1947)                         
  ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก ค.ศ. 2008 (Declaration of Helsinki) (มิ.ย.2553)
  แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ (CIOMS-International-Guideling) (ส.ค.2552)
  เว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน : วช.
  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย : FERCIT      
  CREC
  อบรมออนไลน์ : CITY PROGRAM         คู่มือการใช้งาน CITY Program    
  สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (วช.) > อบรมออนไลน์ E-learning

    หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :
อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 09.04.06 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
 ติดต่อ : โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460  E-mail: ethics@nrru.ac.th

 

More text goes here.

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.